Vatn og avlaup

For at ein skal kunne realisera utbygginga av Espevoll næringsområde er det behov for vatn og avlaup fram til området. I heradsstyre den 19.03.2021 blei det vedtatt at Osterøy kommune skal realisere utbygginga av vatn og avlaup til Espevoll i tråd med «kommunedelplan for vassforsyning 2013-2024». Osterøy kommune heldt i skrivande stund på å utforma ein utbyggingsavtale mellom Osterøy Entreprenør AS og Osterøy Kommune.